Wydarzenia

AKTUALNOŚCI

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

od 05/06/2020 do 31/08/2020 | ZAPOBIEGANE I PRZECIWDZIAŁANIE COVID-19 W SDK
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE ZAPOBIEGANIU I PRZECIWDZIAŁANIU COVID-19
W SANOCKIM DOMU KULTURY

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze procedury powstały w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 1. Celem  procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród pracowników Sanockiego Domu Kultury  (dalej: SDK), instruktorów, osób korzystających z seansów filmowych, koncertów, spektakli, uczestników zajęć, prób i warsztatów oraz rodziców/opiekunów dzieci.

§ 2
Organizacja zajęć

 1. Zajęcia odbywają się w grupach liczących maksymalnie w poszczególnych salach: sala tańca 16 osób + instruktor; sala 2,7,11, 15 – 8 osób +instruktor
 2. Minimalna przestrzeń do zajęć w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczestników i instruktorów), a odległości pomiędzy uczestnikami wynosi min. 2 m.
 1. Zajęcia odbywają się w ściśle określonej sali, a przebywanie poza nią jest zabronione.
 1. Godzina rozpoczęcia zajęć zostaje ustalona  dla każdej z grup tak aby ograniczyć kontakt pomiędzy uczestnikami zajęć.
 1. Pracownicy SDK oraz instruktorzy prowadzący zajęcia zobowiązani są do stosowania  zasad reżimu sanitarnego i zachowania dystansu społecznego.
 1. Obowiązuje zakaz przebywania w salach i na korytarzach osób trzecich, w tym rodziców/opiekunów.
 1. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzają dzieci punktualnie (tuż przed zajęciami). Nie ma możliwości przebywania na korytarzu w oczekiwaniu na zajęcia.
 1. Rodzice/opiekunowie dziecka przyprowadzający/odbierający uczestników zajęć do SDK muszą być zdrowi i mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników SDK oraz innych osób wynoszący min. 2 m.
 1. W zajęciach organizowanych przez SDK może uczęszczać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych.
 1. Na terenie SDK wprowadzony zostaje zakaz wnoszenia i spożywania posiłków oraz picia napojów.

§ 3
Organizacja seansów filmowych, spektakli teatralnych i koncertów

 

 1. Seanse filmowe, spektakle teatralne i koncerty odbywać się będą w sali widowiskowej SDK z uwzględnieniem nowej organizacji miejsc:
  -  udostępnienie nie więcej niż połowy liczby miejsc na sali - rzędy  będą zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami;
  - obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy:
 1. widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia; 
 2. widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą
  z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
 3. osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. 
 1. Obowiązek zakrywania ust i nosa przez widzów (noszenie maseczek), obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez uczestników imprez SDK
 2. Ustawianie kolejki z zachowaniem dystansu zgodnego z aktualnym stanem prawnym.
 3. wietrzenie i wentylowanie obiektu  przed, w trakcie i po każdym dniu – dezynfekowanie powierzchni po każdym seansie, koncercie , spektaklu.
 4. opuszczanie sali widowiskowej SDK przez uczestników z zachowaniem wymaganego przepisami prawa odstępu.

§ 4
Czynności higieniczno – sanitarne

1 . Przy wejściu do SDK  umieszczono preparaty do dezynfekcji rąk, których stan jest regularnie sprawdzany i w razie potrzeby    uzupełniany.

 1. Po wejściu na teren SDK pracownik oraz uczestnik  wydarzeń kulturalnych zobowiązany jest do dezynfekcji rąk.
 1. Prace porządkowe są codziennie monitorowane ze szczególnym uwzględnieniem sali widowiskowej SDK oraz sal zajęciowych, pomieszczeń sanitarno-higienicznych i ciągów komunikacyjnych. Dezynfekuje się powierzchnie dotykowe tj. klamki, poręcze, uchwyty, itp. Po każdym seansie, koncercie, spektaklu oraz zajęciach ustalona jest trzydziestominutowa przerwa, podczas której przeprowadzana jest dezynfekcja powierzchni dotykowych i wietrzenie pomieszczenia.
 1. Uczestnik seansu, koncertu, spektaklu oraz zajęć, prób lub warsztatów nie powinien zabierać ze sobą na zajęcia niepotrzebnych przedmiotów.
 1. Pracownicy SDK zostali poinstruowani o konieczności stosowania się do zasad higieny.


  PROCEDURY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA

  WYSTĄPIENIA CHOROBY COVID-19 OBOWIĄZUJĄCA W SDK 

  § 1

  Postanowienia ogólne

  1. Niniejsze procedury powstały w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

      2. Celem niniejszych procedur jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród pracowników Sanockiego Domu Kultury (dalej: SDK), oraz uczestników seansów kinowych, koncertów, spektakli zajęć, prób i warsztatów  (dalej: wydarzenia kulturalne),  w sytuacji wystąpienia podejrzenia zakażenia.

   § 2
  Postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika.

      1. Każdy pracownik, który zauważy wystąpienie u siebie lub innego pracownika przebywającego w SDK niepokojące objawy lub symptomy zarażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, powinien niezwłocznie powiadomić o tym dyrektora SDK oraz skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia, zadzwonić pod nr 999 lub 112.

  1. Do niepokojących objawów należą: gorączka, kaszel, duszności i kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni i ogólne zmęczenie, stan podgorączkowy (temperatura ciała   od 37,5 0 C), objawy przeziębieniowe.
  1. W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy:

  - odizolować pracownika, u którego wystąpiły niepokojące objawy od innych pracowników i osób przebywających w budynku SDK,

  - nakazać pracownikowi pobyt w wyznaczonym miejscu do momentu uzyskania stosownych instrukcji postępowania ze Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej,

  - wstrzymać przyjmowanie kolejnych uczestników wydarzeń kulturalnych do czasu uzyskania instrukcji postępowania po kontakcie z właściwą miejscowo Stacją Sanitarno — Epidemiologiczną,

  - w przypadku uzyskania zgody ze Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej zleca się gruntowne sprzątanie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zgodnie z funkcjonującymi w SDK procedurami oraz zleca zdezynfekowanie powierzchni dotykowych tj. klamki, poręcze, uchwyty itp.

  - przeanalizować w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym zaistniały przypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem, pod kątem konieczności wprowadzenia dodatkowych procedur bezpieczeństwa i stosować się do jego poleceń,

  - zalecić osobom, które miały kontakt z potencjalnie zakażonym do stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i zaleceń uzyskanych ze Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej. 

  § 3

  Postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u uczestników wydarzeń kulturalnych

   W przypadku wystąpienia u uczestnika wydarzeń kulturalnych przebywającego w instytucji niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy:

  - odizolować osobę u której wystąpiły niepokojące objawy od innych osób przebywających w budynku SDK,

  - niezwłocznie skontaktować się z właściwą miejscowo Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w celu uzyskania instrukcji postępowania

  - ściśle stosować się do wydanych przez Stację Sanitarno — Epidemiologiczną instrukcji i zaleceń,

  - w przypadku uzyskania zgody ze Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej zleca się gruntowne sprzątanie obszaru, w którym poruszał się i przebywał podejrzany o zakażenie, zgodnie z funkcjonującymi w SDK procedurami oraz zleca się zdezynfekowanie powierzchni dotykowych tj. klamki, poręcze, uchwyty itp.

  - przeanalizować w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym zaistniały przypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem w instytucji pod kątem konieczności wprowadzenia dodatkowych procedur bezpieczeństwa i stosować się do jego poleceń,

  - opracować listę osób przebywających w tym samym czasie w budynku SDK, co osoba podejrzana o zakażenie i stosować się  do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i zaleceń uzyskanych ze Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej.

  § 4

  Pozostałe regulacje

  1. Dyrektor SDK zobowiązany jest do bieżącego śledzenia informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, a także obowiązujących przepisów prawa dotyczących postępowania na wypadek zarażenia koronawirusem i bieżącego wdrażania nowych uregulowań dotyczących bieżącej pracy instytucji.
  1. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników SDK. Wszyscy, których ta procedura dotyczy zobowiązani są do bezwzględnego jej przestrzegania i stosowania.
  1. Procedury mogą ulec aktualizacji.